DashAI.back.TaskLib.task.taskMain.Task.get_compatible_models

Task.get_compatible_models() → list